header

 

UGOSTITELJSKE USLUGE U DOMAĆINSTVU

 

Uvjeti za pružanje usluga

Ugostiteljske usluge u domaćinstvu može pružati fizička osoba – građanin (iznajmljivač – državljanin Republike Hrvatske i državljani ostalih država članica Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije)

 

Iznajmljivač:

 • mora biti vlasnik objekta (soba, apartman ili kuća za odmor i sl.) ili vlasnik zemljišta za kamp
 • objekt u kojem će se pružati usluge treba ispunjavati minimalne uvjete i uvjete za kategoriju
 • građevina, odnosno objekt, treba ispunjavati uvjete „uporabljivosti“ građevine, prema Zakonu o gradnji (NN broj 153/13, 20/17) – vidi Potrebni dokumenti – točka 4.
 • opći i posebni uvjeti za vrstu, odnosno vrstu i kategoriju objekta propisani su općim dijelom i prilozima Pravilnika:

      Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (NN broj 9/16, 54/16 i 61/16)

 1. Sobe i studio apartmani - Prilog I.
 2. Apartmani i Kuće za odmor - Prilog II.
 3. Kamp - Prilog III.
 4. Kamp odmorište - Prilog IV.

 

Iznimno, ako je u roku podnesen zahtjev za pokretanje postupka ozakonjenja nezakonito izgrađene građevine nadležnom upravnom tijelu za izdavanje rješenja o izvedenom stanju, sukladno posebnom propisu kojim je uređeno postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama, izdat će se privremeno rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, do izvršnosti rješenja kojim će se odlučiti o zahtjevu iznajmljivača za izdavanje rješenja o odobrenju, a najdulje do 31. prosinca 2020. godine, ako ispunjava propisane uvjete.

 

Iznimno, iznajmljivaču će se izdati privremeno rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ako zahtjevu priloži izvršnu građevinsku dozvolu ili izvršno rješenje o izvedenom stanju građevine i ispunjava ostale propisane uvjete, a najdulje do 31. prosinca 2020. godine.

 

Potrebni dokumenti

Za ishođenje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, stranka podnosi sljedeću dokumentaciju:

 1. zahtjev - vidi pod E-postupak
 2. dokaz o državljanstvu RH, države članice Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije (preslika osobne iskaznice/putovnice)>
 3. dokaz o vlasništvu objekta ili vlasništvu zemljišta za kamp (npr. izvadak iz zemljišne knjige, pisana suglasnost suvlasnika objekta (ako ima više suvlasnika), pisana suglasnost vlasnika objekta (ako zahtjev podnosi njegov bračni ili izvanbračni drug, životni partner, srodnik u ravnoj liniji ili član obitelji)
 4. dokaz o „uporabljivosti“ građevine sukladno Zakonu o gradnji (NN broj 153/13, 20/17) i to:
  a) uporabna dozvola
  b) u smislu odredbe čl.175. Zakona o gradnji, uporabnom dozvolom se smatraju i sljedeći akti i dokumenti ako su izdani odnosno pribavljeni na temelju zakona koji je važio prije stupanja na snagu novog Zakona o gradnji (NN broj 153/13, 20/17):
  Za građevine izgrađene do 15. veljače 1968.:
  – uvjerenje ureda za katastar i geodetske poslove da je građevina upisana u katastarskom operatu prije 15. veljače 1968. (s izvodom iz katastarskog plana kao sastavnim dijelom uvjerenja)
  Za građevine izgrađene od 16. veljače 1968. do 19. lipnja 1991.:
  – konačna uporabna dozvola ili
  – pravomoćna građevinska dozvola izdana do 19. lipnja 1991. i potvrda građevinske inspekcije da u svezi s tom građevinom nije u tijeku postupak građevinske inspekcije
  Za građevine izgrađene od 20. lipnja 1991. do 01. listopada 2007.:
  – konačna uporabna dozvola ili
  – uvjerenje za uporabu kojim se utvrđuje da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom u pogledu vanjskih gabarita i namjene
  Za građevine izgrađene od 01. listopada 2007.:
  – konačna uporabna dozvola ili
  – za objekte do 400 m2 – potvrda upravnog tijela da mu je dostavljeno završno izvješće nadzornog inženjera
  c) u smislu odredbe čl.177. Zakona o gradnji, uporabnom dozvolom se smatraju i sljedeći akti i dokumenti:
  Za rekonstruirane građevine:
  - rješenja o izvedenom stanju ili potvrda o izvedenom stanju na temelju Zakona o prostornom uređenju i gradnji, a sukladno čl. 177. stavku 3. Zakona o gradnji
  Za legalizirane građevine:
  - rješenje o izvedenom stanju na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN broj 90/11)
  - rješenje o izvedenom stanju za završenu zgradu na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN broj 86/12)
  d) izvadak iz zemljišne knjige ukoliko je iz zemljišnoknjižnog izvatka vidljivo da je građevina upisana u zemljišnoj knjizi sa zabilježbom da je prilikom upisa priložena uporabna dozvola.
 5. dodatni dokumenti – ovisno o stanju prostora i opreme objekta (npr. atesti), na zahtjev službene osobe

 

Naknada

Upravna pristojba

 • za zahtjeve koji se podnose Gradu Zagrebu sukladno Tar.br. 1. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (NN broj 8/17) - 20 HRK
 • za rješenja koja izdaju Uredi državne uprave u županijama i Grad Zagreb, naplaćuje se upravna pristojba sukladno Tar.br.33.3.a. - 70 HRK

 

Plaćanje upravnih pristojbi:

 • izravno na propisani račun neovisno o iznosu pristojbe
 • u iznosu do 100 kuna može se platiti i u državnim biljezima

 

Podaci za e-plaćanje upravne pristojbe

 

Troškovi postupka (dnevnice, troškovi puta i smještaja za članove povjerenstva (ukoliko ih ima, naknadno se plaćaju))

 

 E-POSTUPAK za ishođenje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu

 • Obrazac zahtjeva se ispuni i vlastoručno potpiše
 • Obrazac zahtjeva se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbe na račun – sve skenirano u PDF obliku
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
 • Odobrenje/rješenje za obavljanje djelatnosti može se na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 60 dana od uredno podnesenog zahtjeva (u slučajevima kada se provodi posebni ispitni postupak (očevid)).
 • Nakon ishođenja rješenja možete početi pružati ugostiteljske usluge u domaćinstvu. (izvršnog rješenja)

 Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu
 Odjava pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu

 e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: Uredi državne uprave u županijama, odnosno Grad Zagreb
 s naslovom: e-zahtjev - iznajmljivači

 

Nadležno tijelo i propisi

Uredi državne uprave u županijama, Gradski ured Grada Zagreba prema mjestu gdje se objekt nalazi

 

Propisi:

 

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu.

 

Pravni lijekovi

Protiv rješenja nadležnog ureda odnosno upravnog tijela Grada Zagreba može se izjaviti žalba Ministarstvu turizma.


OBRASCI

ČESTA PITANJA
Sva prava pridržana: Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji