ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE POTENCIJALE

U Odjelu za pravne poslove i ljudske potencijale obavljaju se upravni i stručni poslovi koji se odnose na: izradu plana prijama u državnu službu u Ured, provedbu javnog natječaja i internog oglasa za potrebe Ureda, vođenje evidencije o zaposlenima, vođenje osobnih očevidnika službenika i namještenika, matične knjige zaposlenih, Registra zaposlenih u javnom sektoru, izradu mjesečnih i drugih izvješća prema potrebi Ministarstva uprave o strukturi zaposlenih u Uredu, pripremu i procjenu plana izobrazbe službenika, stručno osposobljavanje i izobrazbu službenika, potrebe organiziranja i polaganja državnog stručnog ispita, izradu Pravilnika o unutarnjem redu i drugih općih akata (sporazuma, ugovora, odluka i dr.) za potrebe Ureda, stručne poslove za predstojnika i zamjenika predstojnika, ustrojavanje i ažuriranje Kataloga informacija Ureda, suradnja s Regionalnom školom za javnu upravu (ReSPA) i Državnom školom za javnu upravu.


U ovom Odjelu obavljaju se svi upravni i stručni poslovi vezani za: radno-pravni status službenika i namještenika Ureda, (izrada rješenja vezana za prijam, raspored, premještaj i prestanak državne službe-radnog odnosa), prijave i odjave zaposlenih te članova njihovih obitelji i obavještavanje o promjenama nadležna tijela (HZMO i HZZO), izdavanje potvrda iz radnog odnosa, ostvarivanje materijalnih prava službenika i namještenika Ureda sukladno Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (izrada rješenja vezana za dopust, godišnji odmor, plaće, dodatke na plaću, jubilarne nagrade, pomoći, otpremnini druga materijalna prava), poslovi vezani za zaštitu dostojanstva državnih službenika i namještenika i suradnju sa povjerljivim savjetnicima,


U Odjelu se također obavljaju stručni i administrativni poslovi za potrebe Službeničkog suda u Osijeku te Odjel obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

Vezani članci:
Pravo na pristup informacijama