header
POSTUPCI IZVLAŠTENJA

Pravni temelj: Zakon o izvlaštenju (NN 9/94, 35/94, 114/01, 79/06, 45/11 i 34/12), Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/14)


Odjel za izvlaštenja provodi postupke izvlaštenja, te ovisno o prijedlogu za izvlaštenje razlikujemo rješenje o potpunom izvlaštenju (izvlaštenjem nekretnina postaje vlasništvo korisnika izvlaštenja, članak 3. Zakona o izvlaštenju), rješenje o nepotpunom izvlaštenju (ograničavanje prava vlasništva na nekretnini – služnost, zakup, članak 4. Zakona) ili rješenje o privremenom uzimanju u posjed (članak 5. Zakona).
Nekretnina se može izvlastiti, odnosno postupak izvlaštenja se može provesti u korist fizičke ili pravne osobe, kada je to potrebno radi izgradnje objekata ili izvođenja radova u interesu Republike Hrvatske i kada se ocijeni da će se korištenjem nekretnine, za koju se namjerava predložiti izvlaštenje, u novoj namjeni postići veća korist od one koja se postizala korištenjem te nekretnine na dosadašnji način.
Prijedlog za izvlaštenje se podnosi u sjedištu Službe u Osijeku, odnosno u Ispostavama, ovisno o području na kojemu se nalazi nekretnina koja je predmet prijedloga za izvlaštenje.


Uz prijedlog za izvlaštenje potrebno je podnijeti (sukladno članku 20. Zakona):

 • dokaz da je korisnik izvlaštenja prethodno s vlasnikom nekretnine pokušao sporazumno riješiti pitanje stjecanja prava vlasništva određene nekretnine (pismena ponuda, javni oglas i sl.),
 • izvod iz zemljišnih knjiga ili drugih javnih knjiga u kojima se upisuje vlasništvo na nekretninama, koji sadrži podatke o nekretnini za koju se predlaže izvlaštenje, odnosno katastarske i druge podatke ako takve knjige ne postoje ili se stanje iz zemljišnih knjiga ne slaže postojećim posjedovnim stanjem,
 • izvod iz posjedovnog lista,
 • dokaz o utvrđenom interesu Republike Hrvatske za izgradnju objekta ili izvođenje radova na toj nekretnini,
 • dokaz o stanju i vrijednosti nekretnine za koju se predlaže izvlaštenje,
 • dokaz da korisnik izvlaštenja ima osigurana posebna sredstva položena kod banke, u visini približno potrebnoj za davanje naknade za izvlaštenu nekretninu i troškove postupka, odnosno dokaz o osiguranoj drugoj odgovarajućoj nekretnini,
 • pravomoćna lokacijska dozvola za izvođenje radova za koje se predlaže izvlaštenje, te potvrđen parcelacijski elaborat.

Na prijedlog za izvlaštenje ne plaća se upravna pristojba, a na rješenje o izvlaštenju plaća se 35,00 kuna državnih biljega. Plaćanja upravnih pristojbi oslobođene su osobe određene člankom 8. Zakona o upravnim pristojbama.


Zakoni i podzakonski akti koji se također primjenjuju u postupku izvlaštenja:

 1. Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13 i 92/14)
 2. Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14)
 3. Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina (NN 78/15)
 4. Zakon o metodama procjene vrijednosti nekretnina (NN 105/15)
 5. Pravilnik o sufinanciranju sredstava za rad tijela nadležnih za provedbu postupka izvlaštenja (NN 17/16)
 6. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra izvlaštenih nekretnina (NN 17/16)
POSTUPCI OBNOVE RATOM RAZRUŠENIH OBJEKATA

Pravni temelj: Zakon o obnovi (NN 24/96, 54/96, 87/96, 57/00, 38/09, 45/11 i 51A/13).


U okviru Odjela za izvlaštenja obavljaju se poslovi obnove, odnosno potpore za popravak i opremanje ratom oštećenih ili uništenih objekata, povrata vlastito uloženih sredstava za obnovu – potporu, sukladno Zakonu o obnovi, kao i naknadu materijalne štete nastale uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija sukladno Zakonu o odgovornosti za štetu nastalu uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija (NN 117/03).
Stupanj oštećenja objekata utvrđivala je Komisija za popis i procjenu ratne štete, sukladno Zakonu o utvrđivanju ratne štete (NN 61/91 i 70/91), te Uputi za primjenu Zakona o utvrđivanju ratne štete (NN 54/93).


Ovisno o stupnju oštećenja razlikujemo potporu za popravak oštećenja, obnovu ratom uništenog/oštećenog objekta, te povrat vlastito uloženih sredstava.


1. Potpora za popravak oštećenja odobrava se korisniku prava, sukladno članku 14. Zakona o obnovi, za:

 1. stupanj I. - 5.500,00 kuna
 2. stupanj II. – 15.000,00 kuna
 3. stupanj III. – 22.000,00 kuna.

2. Obnova u ratu oštećenih obiteljskih kuća ili stanova obuhvaća IV., V. i VI. stupanj oštećenja, gdje popravke organizira nadležno Ministarstvo.


3. Povrat vlastito uloženih sredstava odobrava se, sukladno članku 20. Zakona, u iznosu:

 1. stupanj I. – do 5.500,00 kuna
 2. stupanj II. – do 15.000,00 kuna
 3. stupanj III. – do 22.000,00 kuna,
  dok je za IV-VI stupanj oštećenja, povrat vlastitih sredstava propisan člankom 41. istoga Zakona.

Korisnicima prava na potporu/obnovu pripada i potpora za opremanje, a koja se odobrava u najnužnijim predmetima kućanstva.
Krajnji rok za podnošenje zahtjeva bio je 30. rujna 2004. godine, a zahtjevi su se podnosili u sjedištu Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji.


Ostali zakoni i podzakonski akti koji se primjenjuju u poslovima obnove:

 1. Zakonu o odgovornosti za štetu nastalu uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija (NN 117/03).
 2. Pravilnik o prioritetima obnove i potpori za opremanje obiteljskih kuća i stanova (NN 68/00)
 3. Naputak o načinu i postupku otpisa kredita za obnovu stambenih zgrada i stanova (NN 88/96 i 03/01)

 

Obrasci:

Zamolba za izdavanjem potvrde o pravu na obnovu/potporu

Vezani članci:
Odjel za naknadu oduzete imovine
Odjel za izvlaštenja i stambeno zbrinjavanje
Pravo na pristup informacijama


OBRASCI

ČESTA PITANJA
Sva prava pridržana: Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji