header
DONOŠENJE RJEŠENJA O NAKNADI ZA IMOVINU ODUZETU ZA VRIJEME JUGOSLAVENSKE KOMUNISTIČKE VLADAVINE

Pravni temelj:Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (NN 92/96, 92/99, 80/02 i 81/02)


 • utvrđivanje prava na naknadu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (članak 69. Zakona)
 • utvrđivanje vlasništva Republike Hrvatske na oduzetim nekretninama za koje nije podnesen zahtjev za naknadu ili je pravomoćno odbijen ili odbačen (članak 77. Zakona)

Podzakonski akti koji se primjenjuju u postupcima naknade za oduzetu imovinu:

 • Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti stana (NN 66/98)
 • Uredba o načinu utvrđivanja cijene stana i garaže (NN 35/92)
 • Pravilnik o utvrđivanju naknade za oduzeto građevinsko zemljište i poslovni prostor (NN 204/03)
 • Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti oduzetih poduzeća (NN 107/99)
 • Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti oduzetog poljoprivrednog zemljišta, šuma i šumskog zemljišta (NN 18/04)
 • Uredba o kriterijima za dodjelu zamjenskog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske ovlaštenicima naknade za oduzeto poljoprivredno zemljište temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (NN 93/15 i 70/16)
 • Pravilnik o stalnim sudskim vještacima (NN 88/08, 8/09, 126/11 i 120/12)
 • Odluka o načinu isplate iznosa nakade manjega od nominalne vrijednosti jednog obvezničkog udjela (204,40 EUR) globalne obveznice RH za naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (NN 06/09)
 • Odluke o komunalnom doprinosu jedinica lokalne samouprave

Rok za podnošenje zahtjeva za donošenje rješenja o naknadi, odnosno o vraćanju imovine u vlasništvo prijašnjim vlasnicima i njihovim zakonskim nasljednicima je protekao jer su se takvi zahtjevi mogli podnijeti u zakonski određenim rokovima i to od:


1. siječnja 1997. godine do 1. srpnja 1997. godine i
5. srpnja 2002. godine do 7. siječnja 2003. godine,


osim u slučaju iz članka 26. Zakona o naknadi, tj. ako stanar nije podnio zahtjev za sklapanje ugovora o prodaji stana u roku iz članka 24. stavka 1. naprijed navedenog Zakona, stan se protekom roka po sili Zakona daje u vlasništvo prijašnjem vlasniku.


Zahtjev za naknadu oduzete imovine sadrži:

 • podatke o podnositelju zahtjeva,
 • podatke o imovini koja je predmet naknade,
 • dokaz o državljanstvu, odnosno, održanom neprekinutom pravnom sljedništvu i sjedištu na teritoriji Republike Hrvatske,
 • akt o podržavljenju, odnosno podruštvovljenju imovine,
 • zemljišnoknjižni izvadak sa svim upisima i ispisima od dana podruštvovljenja do dana podnošenja zahtjeva,
 • uvjerenje o identifikaciji starih parcela,
 • zemljišnoknjižne izvatke za nove parcele,
 • punomoć ovjerovljenu od hrvatskih državnih vlasti,
 • izvadak iz matice umrlih ili rješenje o proglašenju nestale osobe umrlom ako zahtjev podnosi zakonski nasljednik,
 • pravomoćno rješenje o nasljeđivanju,
 • ostale isprave ili dokaze kojima se može utvrditi osnovanost zahtjeva.

Zahtjev za naknadu oduzete imovine podnosio se nadležnom Županijskom uredu u Osijeku, odnosno u Ispostavama, sada Službi za imovinsko-pravne poslove u Osijeku i Ispostavama, ovisno na kojem se mjestu nalazila imovina koja je predmet naknade (članak 64. stavak 2. Zakona o naknadi).


Prijašnjem vlasniku utvrđuje se pravo na naknadu za imovinu oduzetu na teritoriju Republike Hrvatske na temelju propisa navedenih u članku 2. naprijed navedenog Zakona, te za imovinu oduzetu presudama, odlukama, rješenjima i drugim aktima što su ih izdala vojna ili civilna tijela od 15. svibnja 1945. godine do donošenja ili u provedbi propisa iz članka 2. ovoga Zakona, kao i na naknadu imovine oduzete bez pravnog osnova ili bez propisa sukladno članku 3. ovoga Zakona.


Ovlaštenik naknade


Sukladno odredbi članka 9. stavak 1. prava iz ovoga Zakona priznaju se fizičkoj osobi – prijašnjem vlasniku, odnosno njegovom zakonskom nasljedniku prvoga nasljednoga reda.


Člankom 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (NN 80/02 i 81/02) određeno je da su prava propisana ovim Zakonom mogle steći i strane fizičke i pravne osobe, osim u slučaju kada je pitanje naknade riješeno međudržavnim sporazumom.


Obveznici naknade

 1. Fizička ili pravna osoba u čijoj se imovini nalazi imovina koja se vraća prijašnjem vlasniku, ako Zakon ne propisuje nešto drugo (članak 13. stavak 1.)
 2. Hrvatski fond za privatizaciju, danas Centar za restrukturiranje i prodaju, u pogledu naknade za oduzete poduzeća (članak 13. stavak 2.)
 3. Fond za naknadu oduzete imovine u pogledu ostale oduzete imovine (članak 13. stavak 2.)
 4. Osoba u čiju korist je Vlada RH donijela odluku o izuzimanju od zabrane raspolaganja prema propisanoj zakonskoj zabrani (članak 14. stavak 1.)
 5. Općina, grad ili županija koja se obvezala na naknadu i u čiju korist je Vlada RH donijela odluku o izuzimanju od zabrane raspolaganja (članak 14. stavak 2.)

Predmet naknade (članak 15. Zakona)

 1. neizgrađeno građevinsko zemljište
 2. poljoprivredno zemljište, šume i šumsko zemljište
 3. stambene i poslovne zgrade, odnosno idealni dijelovi takvih zgrada, te stanovi i poslovne prostorije kao posebni dijelovi zgrade odnosno idealni dijelovi tih posebnih dijelova zajedno sa pripadajućim zemljištem
 4. brodovi i brodice
 5. poduzeća
 6. pokretnine

VRSTE NAKNADE

I. Naturalni povrat

 1. neizgrađenog građevinskog zemljišta (članak 17. stavak 1.)
 2. poljoprivrednog zemljišta, šuma i šumskog zemljišta i objekata koji su na tom zemljištu izgrađeni (članak 20.)
 3. stanova (članak 26. i 32. Zakona)
 4. poslovnih zgrada i poslovnih prostora (članak 40. Zakona o naknadi)

II. Novčana naknada i obveznice (za stanove u vlasništvu trećih)


III. Naknada u obveznicama (za poslovne prostore, građevinsko i poljoprivredno zemljište, šume i šumsko zemljište u vlasništvu trećih)


IV. Naknada u dionicama, odnosno udjelima u društvima koja su provela pretvorbu sukladno Zakonu o pretvorbi društvenih poduzeća (članak 47. stavak 1.)


Ako ostvarivanje prava iz stavka 1. članka 47. nije moguće zbog već stečenih prava trećih osoba, prijašnji vlasnik ostvaruje pravo na naknadu u dionicama ili udjelima društva iz portfelja Hrvatskog fonda za privatizaciju, sada Centar za restrukturiranje i prodaju (članak 47. stavak 2. Zakona)


DONOŠENJE RJEŠENJA O UTVRĐIVANJU PRAVA VLASNIŠTVA NA TURISTIČKOM I OSTALOM GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU NEPROCIJENJENOM U POSTUPKU PRETVORBE I PRIVATIZACIJE

Pravni temelj: Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije (NN 92/10)


 • utvrđivanje prava vlasništva na turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije te izdavanje naloga zemljišnoknjižnom sudu za provedbu pravomoćnog rješenja u zemljišnim knjigama (članak 28. Zakona)

Rok za podnošenje zahtjeva za donošenje rješenja je prošao, zahtjevi su se mogli podnositi u zakonskom roku od:


23. srpnja 2010. godine do 23. srpnja 2012. godine.


Zahtjev se podnosio Službi za imovinsko-pravne poslove u Osijeku, odnosno u Ispostavama.

 

Obrasci:

Upit da li je prijašnji vlasnik podnio zahtjev za povrat imovine

Vezani članci:
Odjel za naknadu oduzete imovine
Odjel za izvlaštenja i stambeno zbrinjavanje
Pravo na pristup informacijama


OBRASCI

ČESTA PITANJA
Sva prava pridržana: Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji