header
NADZOR OPĆIH AKATA PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Pravni temelj: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12).


Sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi obveza je predsjednika predstavničkog tijela da dostavlja opće akte zajedno s izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta propisan statutom i poslovnikom na nadzor zakonitosti predstojniku ureda državne uprave.
Kada predstojnik ocijeni da je opći akt u suprotnosti s Ustavom i zakonom ili da su u postupku donošenja počinjene nepravilnosti, bez odgode, a sukladno članku 80. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi daje uputu predsjedniku predstavničkog tijela da u roku od 15 dana od primitka upute otkloni uočene nedostatke. Ako predstavničko tijelo ne postupi po uputi predstojnika i ne otkloni uočene nedostatke u propisanom roku, predstojnik donosi odluku o obustavi od primjene općeg akta u roku od 15 dana od isteka roka za otklanjanje nedostataka prema uputi predstojnika.
Sukladno odredbi članka 42. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi općinski načelnik, gradonačelnik odnosno župan ako ocijeni da je općim aktom predstavničkog tijela povrijeđen zakon ili drugi propis, u roku od 8 dana od dana donošenja općeg akta donijeti će odluku o obustavi općeg akta, te zatražiti od predstavničkog tijela da u roku od 8 dana od donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke u općem aktu. Ako predstavničko tijelo ne otkloni uočene nedostatke, općinski načelnik, gradonačelnik odnosno župan dužan je bez odgode o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta, a on će u roku od 8 dana od zaprimanja ocijeniti osnovanost odluke o obustavi.
Ukoliko predstojnik odluku općinskog načelnika, gradonačelnika odnosno župana o obustavi općeg akta ocijeni osnovanom, donijeti će odluku o potvrdi odluke o obustavi općeg akta od primjene, a ukoliko ne potvrdi odluku u roku od 8 dana, obustava od primjene općeg akta prestaje.

NADZOR ZAKONITOSTI STATUTA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA I OVJERA STATUTA KOORDINACIJA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA OSNOVANIH U ISTIM ILI RAZLIČITIM JEDINICAMA PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Pravni temelj: Zakon o Registru vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (NN 80/11 i 34/12), Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina te obrascima za upis i izdavanje isprava (NN 106/11).


Sukladno odredbama Zakona o Registru vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina propisano je da uredi državne uprave obavljaju nadzor zakonitosti statuta vijeća nacionalnih manjina i ovjeravaju statute koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina osnovanih u istim ili različitim jedinicama područne (regionalne) samouprave.

 


OBRASCI

ČESTA PITANJA
Sva prava pridržana: Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji