header
DRŽAVNE MATICE

Pravni temelj: Zakon o državnim maticama (NN 96/93 i 76/13), Obiteljski zakon (NN 103/15), Naputak za provedbu Zakona o državnim maticama i upisu posvojenja u maticu rođenih (NN 26/08), Pravilnik o obrascima i načinu izdavanju izvadaka iz državnih matica namijenjenih inozemstvu (NN 48/94), Pravilnik o obrascu matice vjenčanih, izvacima i potvrdama koji se izdaju na temelju državnih matica (NN 91/13), Pravilnik o sadržaju i obliku potvrde za sklapanje braka (NN 67/17), Pravilnik o mjerilima za određivanje iznosa naknade za sklapanje braka izvan službene prostorije (NN 67/17), Pravilnik o obrascu potvrde o smrti (NN 46/11), Pravilnik o obrascima za dostavljanje statističkih podataka tijelima koje obavljaju državne statistike (NN 3/00).

EVIDENCIJA O DRŽAVLJANSTVU

Pravni temelj: Zakon o hrvatskom državljanstvu (NN 53/91, 70/91, 28/92, 113/93, 4/94 - ispravak Odluke URSRH, 130/11 i 110/15), Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o državljanstvu, obrascu i cijeni obrasca domovnice (NN 113/16 i 9/17).


Evidenciju o državljanstvu Matični ured vodi za matična područja za koje vodi i državne matice. Osobni podaci koji se upisuju u knjigu državljana moraju biti istovjetni sa podacima iz matice rođenih.


Domovnica je javna isprava kojom se dokazuje hrvatsko državljanstvo.


Zahtjev za izdavanje domovnice podnosi se osobno.

MATICA ROĐENIH

Zahtjev za upis u maticu rođenih novorođene djece podnose roditelji prema mjestu rođenja djeteta. U Matični ured trebaju doći zajedno oba roditelja, te donijeti slijedeće isprave:

 • ukoliko majka nije u braku onda svoj rodni list (ne stariji od 3 mjeseca) - samo za strane državljane,
 • osobne iskaznice,
 • ukoliko roditelji imaju prebivalište izvan Osijeka, a u mjestu prebivališta postoji Matični ured mogu se obratiti tom matičnom uredu da se sastavi zapisnik o osobnom imenu i narodnosti djeteta, a sve dokumente će dobiti u svom Matičnom uredu.

Rok za upis djeteta u maticu rođenih je 30 dana od dana rođenja djeteta.


Upis činjenice rođenja nastale u inozemstvu


Naknadni upisi u maticu rođenih činjenice rođenja hrvatskih državljana nastalih u inozemstvu, upisuju se u maticu rođenih na temelju izvatka iz državne matice rođenih inozemnog tijela.


Zahtjev se podnosi osobno ili putem punomoćnika. Uz zahtjev je potrebno priložiti:

 • dokaz o rođenju - rodni list ili izvadak (ukoliko je osoba rođena u Republici Srbiji potreban je prijevod ako je rodni list izdan na čirilici, a umjesto njega može internacionalni izvod),
 • dokaz o vjenčanju (ako je u braku),
 • dokaz o prestanku braka (smrtni list ili presuda o razvodu braka),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (ne stariji od 3 godine).

Postupak upisa u maticu rođenih je oslobođen od plaćanja upravnih pristojbi.

MATICA VJENČANIH

Namjeru sklapanja braka nevjesta i ženik osobno prijavljuju matičaru mjesno nadležnom za matično područje kojem pripada mjesto sklapanja baraka. Prijavi moraju priložiti:

 • osobne iskaznice ženika i nevjeste na uvid,
 • presliku osobnih iskaznica svjedoka,
 • pravomoćno rješenje Općinskog suda o dopuštenju za sklapanje braka u slučaju maloljetnosti ženika ili nevjeste.

Rok za prijavu namjere sklapanja braka u građanskom obliku je razdoblje od 30 do 45 dana od dana sklapanja braka.
Za sklapanje braka u vjerskom obliku nevjesta i ženik pribavljaju od matičara nadležnog za matično područje kojem pripada mjesto u kojem žele sklopiti brak, potvrdu o ispunjenju pretpostavki za sklapanje braka. Dobivena potvrda važi tri mjeseca od dana izdavanja.


Upravna pristojba za sklapanje braka u građanskom obliku iznosi 210,00 kn, a za sklapanje braka u vjerskom obliku iznosi 90,00 kn..

MATICA UMRLIH

Činjenicu smrti mogu prijaviti članovi najuže obitelji, s kojima je umrla osoba živjela, a ako nije imao obitelj onda druga osoba gdje je umrli bio smješten, odnosno ustanova ukoliko je smrt nastupila u njoj.
Za osobe koje nisu upisane u Matice u Republici Hrvatskoj prijavitelj u matični ured treba donijeti sljedeće isprave:

 • rodni list ili
 • vjenčani list (ako je umrli bio u braku).

UPISI ČINJENICE ROĐENJA I SMRTI NAKON 30 DANA OD DANA NASTANKA


Ako Zakonom o državnim maticama, obvezni prijavitelji činjenice rođenja i smrti nisu to učinili u roku od 30 dana, nakon tog roka navedene činjenice mogu se upisati na temelju rješenja ove Službe.
U upravnom postupku uz zahtjev potrebno je priložiti:

 • prijavu o rođenju (ako se radi o upisu činjenice rođenja) ili
 • prijavu i potvrdu o smrti (ako se radi o upisu činjenice smrti) i
 • presliku osobne iskaznice osobe koja podnosi zahtjev.

Postupak upisa ovih činjenica traje oko 15 dana, te je oslobođen od plaćanja upravnih pristojbi.


ISPRAVKE TEMELJNIH I NAKNADNIH UPISA U DRŽAVNIM MATICAMA


Zahtjev za ispravak temeljnog ili naknadnog upisa u državnim maticama predaje se ovoj Službi osobno ili putem punomoćnika, ako se matica čiji se ispravak traži vodi u ovoj Službi.


U upravnom postupku donosi se rješenje o ispravci pogrešno upisane činjenice u državnu maticu, te je pravomoćno rješenje temelj za ispravak u državnoj matici.


Postupak za ispravak je oslobođen od plaćanja upravnih pristojbi.

IZDAVANJE ISPRAVA IZ DRŽAVNIH MATICA

Pravni temelj: Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o državljanstvu, obrascu i cijeni obrasca domovnice (NN 113/16 i 9/17), Zakon o upravnim pristojbama ( NN 115/16)


Sve isprave iz državnih matica rođenih, vjenčanih i umrlih mogu se dobiti temeljem pismenog ili usmenog zahtjeva u najbližem matičnom uredu:

 • domovnica: 20,00 kn,
 • uvjerenje iz knjige državljana: 20,00 kn,
 • izvadak iz matice rođenih: 20,00 kn,
 • rodni list: 20,00 kn,
 • potvrda o slobodnom bračnom stanju: 20,00 kn,
 • izvadak iz matice vjenčanih: 20,00 kn,
 • vjenčani list: 20,00 kn,
 • potvrda o ispunjenju pretpostavki za sklapanje braka u vjerskom obliku: 20,00 kn,
 • izvadak iz matice umrlih: 20,00 kn,
 • smrtni list: 20,00 kn,
 • isprave iz matice rođenih, vjenčanih i umrlih za uporabu u inozemstvu u zemljama potpisnicama Bečke konvencije: 20,00 kn.

IZDAVANJE ISPRAVA IZ REGISTRA ŽIVOTNOG PARTNERSTVA

O činjenicama upisanim u registar životnog partnerstva izdaje se izvadak iz registra životnog partnerstva i potvrda o životnom partnerstvu.

Za obrasce izvatka i potvrde koji se izdaju iz registra životnog partnerstva podnositelj zahtjeva plaća naknadu u iznosu:

 • za Izvadak iz registra životnog partnerstva 20,00 kn,
 • za Potvrdu o životnom partnerstvu 20,00 kn.

 

Obrasci:

Zahtjev za izdavanje isprave iz evidencije o državljanstvu
Zahtjev za izdavanje isprave iz matice rođenih
Zahtjev za naknadni upis u maticu rođenih činjenice rođenja nastale u inozemstvu
Zahtjev za izdavanje isprave iz matice vjenčanih
Zahtjev za naknadni upis činjenice sklapanja braka u maticu vjenčanih
Zahtjev za izdavanje potvrde o slobodnom bračnom stanju
Zahtjev za izdavanje isprave iz matice umrlih
Zahtjev za naknadni upis činjenice smrti nastale u inozemstvu u maticu umrlih
Zahtjev za naknadni upis u državne matice (čl. 27. Zakona)
Zahtjev za ispravkom podataka u državnim maticama
Zahtjev za upis izjave u matici rođenih o korištenju osobnog imena u pravnom prometu

Vezani članci:
Popis matičnih ureda
Odjel za opću upravu
Odjel za osobna stanja građana
Promjena osobnog imena i/ili prezimena
Pravo na pristup informacijama


OBRASCI

ČESTA PITANJA
Sva prava pridržana: Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji