UDRUGE

Pravni temelj: Zakon o udrugama (NN 74/14, i 70/17) i Pravilnik o obrascima i načinu vođenja registra udruga Republike Hrvatske i registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj (NN 04/15).


Zakonom o udrugama uređuje se osnivanje, pravni položaj, djelovanje, registracija, financiranje, imovina, odgovornost, statusne promjene, nadzor, prestanak postojanja udruge sa svojstvom pravne osobe te upis i prestanak djelovanja stranih udruga u Republici Hrvatskoj, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno.


Udruge su svaki oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih, odnosno pravnih osoba koje se, radi zaštite njihovih probitaka ili zauzimanja za zaštitu ljudskih prava i sloboda, zaštitu okoliša i prirode i održivi razvoj, te za humanitarna, socijalna, kulturna, odgojno-obrazovna, znanstvena, sportska, zdravstvena, tehnička, informacijska, strukovna ili druga uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom, a bez namjere stjecanja dobiti ili drugih gospodarski procjenjivih koristi, podvrgavaju pravilima koja uređuju ustroj i djelovanje toga oblika udruživanja.


Udrugu mogu osnovati najmanje tri osnivača. Osnivač može biti poslovno sposobna fizička osobe ako joj poslovna sposobnost nije oduzeta u dijelu sklapanja pravnih poslova i pravna osoba. Osnivač udruge može biti i maloljetna osoba s navršenih 14 godina života i punoljetna osoba lišena poslovne sposobnosti u dijelu sklapanja pravnih poslova (uz ovjerenu suglasnost zakonskog zastupnika, odnosno skrbnika danu prije održavanja osnivačke skupštine udruge), uz uvjet da u trenutku osnivanja udruge najmanje jedan osnivač mora biti punoljetna, poslovno sposobna osoba kojoj poslovna sposobnost nije oduzeta u dijelu sklapanja pravnih poslova.

Udruga stječe pravnu osobnost danom upisa u Registar udruga Republike Hrvatske.

Zahtjev za upis u registar udruga podnosi osoba ovlaštena za zastupanje udruge nadležnom uredu državne uprave u županiji, odnosno gradskom uredu Grada Zagreba nadležnom za poslove opće uprave, prema sjedištu udruge.


Posebno napominjemo da je omogućeno ELEKTRONIČKO POPUNJAVANJE OBRAZACA za upis i upis promjena u Registar udruga Republike Hrvatske i Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj.
Popunjavanje obrazaca ovim putem olakšava sam postupak podnošenja zahtjeva, a omogućiti će i brže rješavanje samog zahtjeva od strane nadležnog ureda.

UPIS U REGISTAR UDRUGA REPUBLIKE HRVATSKE

Uz ZAHTJEV ZA UPIS U REGISTAR UDRUGA (Obrazac br. 1) prilažu se:


Zahtjev (Obrazac br. 1), se podnosi u dva primjerka uz plaćanje upravne pristojbe u iznosu od 35,00kn.


O zahtjevu za upis u Registar udruga Republike Hrvatske nadležni ured donosi rješenje. Protiv rješenja nadležnog ureda može se izjaviti žalba Ministarstvu uprave.

UPIS PROMJENA U REGISTAR UDRUGA REPUBLIKE HRVATSKE

Sukladno odredbama članka 27. Zakona o udrugama (NN 74/14, i 70/17), osoba ovlaštena za zastupanje udruge dužna je nadležnom uredu podnijeti zahtjev za upis promjena u registar udruga, za promjene koje se odnose na:


Uz ZAHTJEV ZA UPIS PROMJENA U REGISTAR UDRUGA REPUBLIKE HRVATSKE (Obrazac br. 3), prilažu se:


Zahtjev za upis promjena u Registar udruga RH (Obrazac br. 3) se podnosi u dva primjerka uz plaćanje upravne pristojbe u iznosu od 35,00kn, a potpisuje ga osoba ovlaštena za zastupanje udruge.
Zahtjev za upis promjena u Registar udruga RH podnosi se u roku od 60 dana od donošenja odluke o promjeni.


Prema Zakonu o udrugama (NN 74/14, i 70/17), članak 27., stavak 5., udruga u pravnom prometu ne smije postupati po promjenama niti rabiti podatke o promjenama prije nego što su upisane u Registar udruga RH.
O zahtjevu za upis promjena u Registar udruga Republike Hrvatske nadležni ured donosi rješenje. Protiv rješenja nadležnog ureda može se izjaviti žalba Ministarstvu uprave.

STRANE UDRUGE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Strana udruga koja je valjano osnovana na temelju pravnog poretka strane države može obavljati svoju djelatnost na području Republike Hrvatske nakon upisa u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj, sukladno posebnim propisima kojima se uređuju uvjeti za obavljanje te vrste djelatnosti.
Strana udruga upisom u registar stranih udruga ne stječe svojstvo pravne osobe.


Uz ZAHTJEV ZA UPIS U REGISTAR STRANIH UDRUGA U REPUBLICI HRVATSKOJ (Obrazac br. 4) prilažu se:


Zahtjev za upis u Registar stranih udruga (Obrazac br. 4) podnosi nadležnom uredu osoba ovlaštena za zastupanje strane udruge u Republici Hrvatskoj. Zahtjev se podnosi u dva primjerka uz plaćanje upravne pristojbe u iznosu od 35,00kn.


Nadležni ured donosi rješenje o upisu strane udruge u registar stranih udruga. Protiv rješenja nadležnog ureda može se izjaviti žalba Ministarstvu uprave.


Osoba ovlaštena za zastupanje strane udruge u RH dužna je nadležnom uredu podnijeti zahtjev za upis promjena koje se odnose na:


Uz ZAHTJEV ZA UPIS PROMJENA U REGISTAR STRANIH UDRUGA (Obrazac br. 5) prilažu se:


Osoba ovlaštena za zastupanje izvijestit će nadležni ured o promjeni adrese sjedišta strane udruge u državi sjedišta.

Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji, Služba za opću upravu, na zahtjev svake zainteresirane osobe izdaje Izvadak iz Registra udruga Republike Hrvatske i Izvadak iz Registra stranih udruga Republike Hrvatske, neovisno o sjedištu udruge i sjedištu strane udruge.

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva izdali su Vodič za osnivanje udruge.
Radi preglednosti i jednostavnijeg poduzimanja pojedinih koraka pri osnivanju udruge, u ovom su Vodiču istaknute ključne odredbe Zakona o udrugama i Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja Registra udruga RH i Registra stranih udruga u RH vezane uz postupak osnivanja i registracije udruga, a dodatno su naglašene odredbe koje su novina u odnosu na Zakon o udrugama koji je bio na snazi do 1. listopada 2014. godine.


Kontakt podaci službenika Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji koji su nadležni za vođenje Registra udruga.

 

Upravna pristojba za sve navedene zahtjeve može se platiti u državnim biljezima ili uplatom na račun broj: HR1210010051863000160, sa svrhom doznake: Upravna pristojba, Primatelj: Državni proračun RH, Model:HR64, Poziv na broj: 5002-1530-OIB, Opis plaćanja: naznačiti za koji akt ili radnju se pristojba plaća.


 

Obrasci i korisni materijali za osnivanje i vođenje udruga:

 

Porezni status neprofitnih pravnih osoba - uputa o postupanju
Elektroničko popunjavanje zahtjeva za upis i upis promjena u Registar udruga
Vodič za osnivanje udruge
Zahtjev za upis u Registar udruga Republike Hrvatske (Obrazac br. 1)
Popis osnivača i osoba ovlaštenih za zastupanje udruge (Obrazac br. 2)
Zahtjev za upis promjena u Registar udruga Republike Hrvatske (Obrazac br. 3)
Zahtjev za izvadak iz Registra udruga Republike Hrvatske
Zahtjev za upis u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj (Obrazac br. 4)
Zahtjev za upis promjena u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj (Obrazac br. 5)
Zahtjev za izvadak iz Registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj
Popis ciljanih skupina
Klasifikacija djelatnosti udruga
Nomenklatura sportova
Radnje koje je potrebno obaviti nakon upisa u Registar udruga RH
Mišljenje MRMS – obavljanje poslova gospodarske djelatnosti članova udruga

Korisne poveznice:
Registar udruga RH
Registar stranih udruga RH
Ured za udruge Vlade RH
Središnji državni portal
Državni zavod za statistiku
Registar neprofitnih organizacija
Agencija za zaštitu osobnih podataka
Ministarstvo uprave

Vezani članci:
Odjel za opću upravu
Odjel za osobna stanja građana
Pravo na pristup informacijama