header
KULTURA I TEHNIČKA KULTURA

Pravni temelj: Zakon o kazalištima (NN 71/06, 121/13 i 26/14), Pravilnik o očevidniku kazališta (NN 35/07, 110/16), Zakon o muzejima (NN 110/15), Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/99), Zakon o knjižnicama (NN 105/97, 5/98, 104/00, 69/09), Pravilnik o upisniku knjižnica i knjižnica u sastavu (NN 139/98, 25/17), Zakon o tehničkoj kulturi (NN 76/93, 11/94 i 38/09).


Odjel za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu u okviru svoje nadležnosti obavlja upravni nadzor nad ustanovama u kulturi kao i nad udrugama tehničke kulture. Utvrđuje postojanje uvjeta za osnivanje kazališta te izdaje potvrde o postojanju uvjeta za osnivanje knjižnica. Odjel zaprima, provjerava i dostavlja Ministarstvu kulture prijave knjižnica za upis u Očevidnik knjižnica i knjižnica u sastavu, prijave muzeja za upis u Očevidnik muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba kao i prijave za upis u Očevidnik kazališta.


Uvjeti za obavljanje knjižnične djelatnosti


Knjižnica se može osnovati ako su, pored općih uvjeta propisanih Zakonom o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08 osigurani:

 • knjižnična građa,
 • stručno osoblje,
 • prostor, oprema i sredstva za rad knjižnice.

Temeljem zahtjeva osnivača, ured državne uprave na čijem se području knjižnica osniva, izdaje potvrdu o postojanju navedenih uvjeta na temelju izvješća knjižnice koja obavlja matičnu djelatnost, najkasnije u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva. Zahtjev za izdavanje potvrde o postojanju uvjeta za osnivanje knjižnice podnosi se Uredu državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji, Službi za društvene djelatnosti, Osijek, Županijska 4.


Osnivač je dužan pribaviti potvrdu o postojanju uvjeta za osnivanje knjižnice prije traženja ocjene sukladnosti akta o osnivanju knjižnice sa zakonom, odnosno prije traženja upisa u sudski registar ustanova.


Potrebni dokumenti:

 1. Akt o osnivanju knjižnice

Pristojba:

Upravna pristojba od 20,00 kn po Tar.br.4. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (NN 8/17)

E-plaćanje:

Svrha doznake:
Upravna pristojba
Primatelj:
Državni proračun Republike Hrvatske
Broj računa:
HR1210010051863000160
Model:
HR 64
Poziv na broj:
5002-1530-OIB uplatitelja
Opis plaćanja:
naznačiti za koji akt ili radnju se pristojba plaća


Uvjeti za obavljanje kazališne djelatnosti


Privatna kazališta mogu se osnivati kao ustanove, umjetničke organizacije i trgovačka društva, a mogu ih osnovati domaće i strane pravne i fizičke osobe.


Prema Zakonu o kazalištima, pod uvjetima za osnivanje podrazumijeva se da kazališta raspolažu:

 • kazališnim prostorom funkcionalno pogodnim i opremljenim za izvođenje scenskih i glazbeno-scenskih djela,
 • potrebnim umjetničkim osobljem,
 • potrebnim organizacijskim i tehničkim radnicima.

Postojanje uvjeta za osnivanje utvrđuje ured državne uprave na čijem se području kazalište osniva. Zahtjev za izdavanje rješenja podnosi se Uredu državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji, Službi za društvene djelatnosti, Osijek, Županijska 4, koja provodi postupak utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za osnivanje kazališta.


Potrebni dokumenti:

 1. Akt o osnivanju kazališta,
 2. Dokaz o raspolaganju prostorom funkcionalno pogodnim i opremljenim za izvođenje scenskih i glazbeno-scenskih dijela,
 3. Dokaz o uporabljivosti građevine sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13 i 20/17),
 4. Dokaz o osiguranom umjetničkom osoblju te organizacijskim i tehničkim radnicima.

Pristojba:

Upravna pristojba od 35,00 kn po Tar.br.2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (NN 8/17)

E-plaćanje:

Svrha doznake:
Upravna pristojba
Primatelj:
Državni proračun Republike Hrvatske
Broj računa:
HR1210010051863000160
Model:
HR 64
Poziv na broj:
5002-1530-OIB uplatitelja
Opis plaćanja:
naznačiti za koji akt ili radnju se pristojba plaća

 

Obrasci:

Obrazac prijave za upis u Očevidnik kazališta
Prijava za upis u očevidnik muzeja, te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba
Prijava za upis u upisnik knjižnica i knjižnica u sastavu
Zahtjev za izdavanje potvrde o postojanju uvjeta za osnivanje knjižnice
Zahtjev za utvrđivanje uvjeta za osnivanje kazališta

Vezani članci:
Odjel za rad, zdravstvo, socijalnu skrb i zaštitu žrtava rata
Odjel za skrb o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji
Odjel za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu
Pravo na pristup informacijama


OBRASCI

ČESTA PITANJA
Sva prava pridržana: Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji