header
PROSVJETA
I. Osnovnoškolsko obrazovanje

Pravni temelj: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14), i Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava (NN 67/14)

 

Odjel za prosvjetu i kulturu, sport i tehničku kulturu ovoga Ureda u okviru svoje nadležnosti, po zahtjevu stranaka, obavlja upravne poslove i rješava u upravnom postupku po:


 1. Zahtjevu za prijevremeni upis djeteta u prvi razred osnovne škole

  Za dijete koje do 1. travnja tekuće godine ne navršava šest godina života i nije školski obveznik, roditelj ili staratelj može podnijeti zahtjev organu uprave nadležnom za poslove školstva da dijete uvrsti u popis djece dorasle za upis u osnovnu školu, kako bi stručno povjerenstvo utvrdilo je li dijete sposobno za prijevremeni upis u školu. Zahtjev se može podnijeti samo za dijete koje će do kraja tekuće godine navršiti šest godina.

  Zahtjev podnosi roditelj ili staratelj, uz preslik rodnog lista i domovnice (bez obzira na datum izdavanja), na obrascu koji je objavljen na ovoj stranici i pod izbornikom obrasci, a može se dobiti u ovom Uredu ili u Ispostavama.

   

 2. Zahtjevu za odgodu upisa u prvi razred osnovne škole za jednu školsku godinu

  Zahtjev za odgodu upisa u prvi razred osnovne škole za jednu školsku godinu podnosi stručno povjerenstvo škole, nakon obavljenog pregleda djeteta.

   

 3. Zahtjevu za privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred

  Za dijete kojemu je zbog teškog oštećenja zdravlja onemogućeno redovito školovanje, ili koje ima višestruke teškoće, a čiji su roditelji u skladu s posebnim propisima stekli pravo na status roditelja njegovatelja, odnosno za dijete koje je s obzirom na vrstu, stupanj i težinu oštećenja steklo pravo na skrb izvan vlastite obitelji radi osposobljavanja na samozbrinjavanje u domu socijalne skrbi ili pravo na pomoć i njegu u kući, u sklopu kojeg se osigurava pružanje psihosocijalne pomoći, roditelj podnosi zahtjev ovom Uredu ili ispostavama za privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred osnovne škole (duže od jedne školske godine)

   

 4. Zahtjevu za utvrđivanje primjerenog oblika školovanja za djecu s teškoćama u razvoju

  Za učenike s teškoćama u razvoju ovaj Ured donosi rješenje o utvrđivanju primjerenog oblika školovanja, na prijedlog stručnoga povjerenstva škole. Prijedlog o primjerenom programu školovanja mora sadržavati specifične metode rada s djetetom, potrebna specifična nastavna sredstva i pomagala, obrazovne potrebe djeteta, obrazovni status djeteta, odnosno procjenu obrazovnih dostignuća, program obrazovanja, potreban primjerni oblik pomoći, vrstu i stupanj teškoće te mišljenje roditelja o utvrđenom programu školovanja.


Navedeni zahtjevi podnose se ovom Uredu ili ispostavama (prema mjestu prebivališta) i oslobođeni su plaćanja upravne pristojbe.

II. Predškolski odgoj

Pravni temelj: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)

 

Zahtjev za utvrđivanje uvjeta za početak obavljanja djelatnosti dječjeg vrtića

Po zahtjevu osnivača dječjeg vrtića Ured utvrđuje uvjete za početak obavljanja djelatnosti dječjeg vrtića i donosi rješenje kojim se odobrava dječjem vrtiću početak obavljanja djelatnosti.

 

Uvjeti za početak obavljanja djelatnosti dječjeg vrtića su:

 • rješenje nadležnog ministarstva kojim je utvrđeno da je akt o osnivanju dječjeg vrtića u sukladnosti sa zakonom,
 • odobren program rada,
 • potreban broj odgojitelja, stručnih suradnika i ostalih zaposlenika,
 • osiguran prostor i oprema za trajno obavljanje djelatnosti, sukladno standardima i normativima rada propisanim Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe,
 • osigurana novčana sredstva za osnivanje i početak rada dječjeg vrtića,
 • dokaz o ispunjavanju drugih uvjeta propisanih zakonom i na temelju zakona donesenim propisima.

Nakon što je pribavio rješenje nadležnog ministarstva i suglasnost na programe rada, osnivač dječjeg vrtića podnosi zahtjev ovom Uredu za odobrenje početka obavljanja djelatnosti.
Uz zahtjev prilaže isprave odnosno dokaze temeljem kojih se može utvrditi ispunjenost traženih uvjeta.

 

Obrasci:

Zahtjev za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta/učenika radi prijevremenog upisa u prvi razred osnovne škole
Obavijest roditelja o upisu djeteta u drugu osnovnu školu
Obrazac za prijavu kandidata s teškoćama u razvoju
Zahtjev za utvrđivanje uvjeta za početak rada i ostvarivanje programa kraćeg predškolskog odgoja
Zahtjev za utvrđivanje uvjeta za početak rada dječjeg vrtića
Obrazac obavijesti o promjeni adrese

Vezani članci:
Odjel za rad, zdravstvo, socijalnu skrb i zaštitu žrtava rata
Odjel za skrb o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji
Odjel za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu
Pravo na pristup informacijama


OBRASCI

ČESTA PITANJA
Sva prava pridržana: Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji