POGREBNIČKA DJELATNOST

Pravni temelj: Zakon o pogrebničkoj djelatnosti (NN 36/15).

 

Pogrebnik je trgovačko društvo, trgovac pojedinac ili obrtnik upisan u odgovarajući registar za obavljanje pogrebničke djelatnosti koji ima sjedište na teritoriju Republike Hrvatske, osim mrtvozornika imenovanog sukladno posebnim propisima koji reguliraju organizaciju i rad mrtvozorničke službe.

 

Pogrebnik je i fizička ili pravna osoba registrirana za obavljanje pogrebničke djelatnosti koja ima sjedište na teritoriju države članice Europske unije ili države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru

 

Pravna ili fizička osoba upisana u odgovarajućem registru za obavljanje pogrebničke djelatnosti dužna je prije početka obavljanja ishoditi rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti.

 

Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti podnosi se mjesno nadležnom uredu državne uprave u županiji, odnosno nadležnom uredu Grada Zagreba na čijem području je sjedište pogrebnika.

 

Fizičke i pravne osobe koje su na dan stupanja na snagu (07. travnja 2015. godine) ovoga Zakona obavljale pogrebničku djelatnost dužne su uskladiti svoje poslovanje s odredbama ovoga Zakona u roku od godinu dana od dana njegova stupanja na snagu, te su dužne ishoditi rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti u skladu s odredbama ovoga Zakona.

 

Fizičkoj i pravnoj osobi koja ne ishodi rješenje u određenom roku prestaje pravo na obavljanje djelatnosti, o čemu mjesno nadležni ured državne uprave u županiji odnosno nadležni ured Grada Zagreba donosi rješenje.

 

Pogrebnici koji su na dan stupanja na snagu ovoga Zakona upisani u odgovarajućem registru mogu pristupiti polaganju ispita o stručnoj osposobljenosti bez obveze udovoljavanja uvjetu najmanje završenog srednjeg strukovnog obrazovanja u trogodišnjem trajanju.

 

Upravna pristojba: 35,00 kn.

 

 

Obrasci:

Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti

Vezani članci:
Odjel za gospodarstvo
Odjel za turizam i promet
Pravo na pristup informacijama