header
LICENCIJA ZA OBAVLJANJE JAVNOG PRIJEVOZA U UNUTARNJEM CESTOVNOM PROMETU

Pravni temelj: Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/18 i NN 98/19) djelatnost javnog cestovnog prijevoza u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu može obavljati prijevoznik (pravna ili fizička osoba) ako je registriran za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza i ako ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom, odnosno Pravilnikom o licencijama u djelatnosti cestovnog prometa(NN 50/18).

 

Obveznik: Svaki prijevoznik (fizička i pravna osoba) registriran za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza dužan je prije početka obavljanja djelatnosti podnijeti ovaj zahtjev za izdavanje licencije za obavljanje djelatnosti prijevoza putnika, tereta, autotaxi prijevoza u unutarnjem cestovnom prometu sukladno članku 7. i 8. citiranog Zakona i članku 3. citiranog Pravilnika (licenciju za obavljanje djelatnosti prijevoza putnika i tereta u međunarodnom cestovnom prometu izdaje Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture).

 

Uz zahtjev stranka je dužna priložiti kao dokaz o ispunjavanju zakonom propisanih uvjeta:

 1. Dokaz o upisu djelatnosti prijevoza u registar
  obrtnica ili rješenje Trgovačkog suda,
 2. Dokaz da prijevoznik ima u vlasništvu ili u zakupu najmanje jedno vozilo
  ovjerena kopija prometne dozvole odnosno ugovor o zakupu vozila ili leasingu (ovjereno kod javnog bilježnika),
 3. Dokaz o financijskoj sposobnosti
  izvod iz odgovarajućeg registra o visini osnivačkog kapitala; ili kopijom bilance stanja podnesenoj poreznoj upravi; ili popisom osnovnih sredstava, dokaz o nabavci i uplati vozila, uređaja, opreme ili poslovnog prostora; ili vlasnički list za neopterećene nekretnine; ili ugovor o namjenski vezanom depozitu u banci; ili garancija banke ili druge financijske institucije o kreditnoj sposobnosti; ili potvrda o raspoloživim sredstvima. Sukladno članku 15. st. 2. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu za obavljanje autotaksi prijevoza, prijevoznik ne mora ispunjavati uvjet financijske sposobnosti.
 4. Dokaz o stručnoj osposobljenosti za osobu odgovornu za prijevoz
  uvjerenje o stručnoj osposobljenosti; ili preslik diplome VSS ili VŠS prometnog smjera i preslik radne knjižice; ili preslik rješenja Trgovačkog suda ili obrtnica i preslik radne knjižice, odnosno potvrda o obavljanju poslova upravljanja prijevozom i preslik radne knjižice,
 5. Dokaz da prijevoznik ima dobar ugled za pravnu osobu i odgovornu osobu u pravnoj osobi te fizička osoba obrtnik
  uvjerenja o nekažnjavanju Ministarstva pravosuđa, Uprave za kaznenu i prekršajnu evidenciju (ova Služba pribavlja po službenoj dužnosti), sklopljen ugovor o upravljanju poslovima prijevoza
 6. Upravna pristojba u iznosu od 735,00 kn. (uplata putem opće uplatnice)
  - izvod iz licencije za svako pojedino vozilo dodatno se naplaćuje 35,00 kn
LICENCIJA ZA PRUŽANJE KOLODVORSKIH USLUGA

Temeljem članka 100. Zakona u prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/18 i NN 98/19) i Pravilnika o licencijama u djelatnosti cestovnog prometa (NN 50/18) djelatnost pružanja kolodvorskih usluga može obavljati pravna ili fizička osoba koja je registrirana za obavljanje te djelatnosti i ima u vlasništvu ili zakupu objekt autobusnog kolodvora koja ima licenciju za obavljanje te djelatnosti.
Licenciju iz stavka 1. ovoga članka, izdaje Ured državne uprave nadležan za poslove prometa, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba, nadležno za poslove prometa.

IZDAVANJE ZNAKA PRISTUPAČNOSTI ZA OZNAČAVANJE VOZILA U KOJEM SE PREVOZE OSOBE S INVALIDITETOM

Temeljem članka 40. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17 i 70/19) propisano je da osobe sa 80 ili više posto tjelesnog oštećenja, odnosno osobe koje imaju oštećenje donjih ekstremiteta 60 ili više posto, mogu propisanim znakom pristupačnosti označiti vozilo u kojem se prevoze.


Pravo na znak pristupačnosti ima osoba sa 80 ili više posto tjelesnog oštećenja, odnosno osobe koje imaju oštećenja donjih ekstremiteta 60 ili više posto.


Znak pristupačnosti važi samo kada vozilom upravlja osoba s invaliditetom iz stavka 1. ovog članka, ili se ta osoba nalazi u vozilu.


Pravo koje proizlazi iz znaka pristupačnosti ne može koristiti osoba koja nije osoba s invaliditetom. (temeljem članka 2. Pravilnika o znaku pristupačnosti NN 78/08, 87/14).


Sukladno članku 4. Pravilnika o znaku pristupačnosti (NN 78/08, 87/14) znak pristupačnosti izdaje ova Služba.


Uz zahtjev za izdavanje znaka pristupačnosti stranka je dužna priložiti:

 • nalaz i mišljenje ovlaštenog vještaka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Zavoda za vještačenje, odnosno nalaz i mišljenje drugostupanjskog liječničkog povjerenstva nadležnog za davanje nalaza i mišljenja po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ili po Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ili rješenje o invalidnosti (oštećenje donjih ekstremiteta mora biti najmanje 60%),
 • fotografiju podnositelja zahtjeva,
 • upravnu pristojbu u iznosu od 35,00 kn (osim osoba koje su oslobođene plaćanja upravne pristojbe sukladno čl. 8. i 9. Zakona o upravnim pristojbama NN 115/16).

 

Obrasci:

Zahtjev za izdavanje licencije u unutarnjem javnom cestovnom prometu
Zahtjev za izdavanje izvoda licencije za vozila kojima se obavlja unutarnji javni cestovni prijevoz
Zahtjev za izdavanje licencije za agencijsku djelatnost u cestovnom prijevozu
Zahtjev za utvrđivanje prestanka važenja licencije
Zahtjev za izdavanje rješenja o promjeni odgovorne osobe za obavljanje javnog cestovnog prijevoza u unutarnjem prometu
Zahtjev za izdavanje znaka pristupačnosti
Zahtjev za izdavanje potvrde za obavljanje prijevoza za vlastite potrebe
Zahtjev za izdavanje izvoda potvrde i zahtjev za donošenje rješenja za prestanak važenja izvoda potvrde za prijevoz za vlastite potrebe

Vezani članci:
Odjel za gospodarstvo
Odjel za turizam i promet
Pravo na pristup informacijama


OBRASCI

ČESTA PITANJA
Sva prava pridržana: Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji