header
NAKNADA ZA PROMJENU NAMJENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U GRAĐEVINSKO

Pravni temelj: Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18, 115/18).


Provodi se po službenoj dužnosti temeljem izvršnog akta kojim se odobrava gradnja.


Pravo na oslobođenje plaćanja naknade imaju:

 • članovi uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,
 • članovi uže i šire obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,
 • hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata i hrvatski branitelji iz Domovinskog rata prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17)
 • i iz ostalih razloga utvrđenih zakonom.
UPISNIK DOBAVLJAČA BOŽIĆNIH DRVACA

Pravni temelj: Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu (NN 75/09, 61/11, 56/13, 14/14) i Pravilnik o Upisniku dobavljača božićnih drvaca (NN 27/15).


Obveznici:

 • fizičke i pravne osobe koje se bave proizvodnjom i prometom i uvozom božićnih drvaca.

Mjesto upisa:

 • ured državne uprave i ispostave ureda prema sjedištu pravne osobe ili prebivalištu fizičke osobe.

Rok upisa i promjene:

 • tijekom cijele godine na propisanom BD - 1 obrascu,
 • promjene vezane uz nadležnost ureda/ispostave, prestanak obavljanja djelatnosti, organizacijskog oblika dobavljača, za zemljište (promjene površine, katastarske općine, broja katastarske čestice) u roku od 60 dana od nastanka promjene – na propisanom BD - 1 obrascu,
 • za prethodnu godinu do 1. ožujka tekuće godine dostaviti podatke o proizvodnji, prometu i uvozu božićnih drvaca na propisanom BD - 2 obrascu.

Način upisa i promjene:

 • na propisanom obrascu (podiže se u uredu ili na ovoj stranici).

Prilozi:

 • preslik osobne iskaznice za fizičke osobe,
 • preslik obrtnice za fizičke osobe koje obavljaju obrt,
 • preslik izvatka iz sudskog registra za pravne osobe,
 • izvornik izvatka zemljišno-knjižnog odjela na ime podnositelja zahtjeva ne stariji od 6 mjeseci, s popisom katastarskih čestica koje se prijavljuju za proizvodnju, ili
 • preslika ugovora o zakupu ili koncesiji (izvornik na uvid), ili
 • izjava vlasnika o davanju zemljišta na korištenje bez naknade s priloženim izvornim izvatkom zemljišno-knjižnog odjela, ne starijim od 6 mjeseci, za katastarske čestice koje se prijavljuju za proizvodnju.

Upravna pristojba:

 • za upis i promjene - 35,00 kn,
 • za evidenciju o proizvodnji, prometu i uvozu božićnih drvaca - ne plaća se pristojba.
KRČENJE ŠUMA

Pravni temelj: Zakon o šumama (NN 68/18, 115/18)


Ured državne uprave i ispostave ureda izdaju dozvolu za krčenje šuma, ako je to potrebno radi provedbe dokumenata prostornog uređenja, odnosno akata donesenih na temelju tog dokumenta prema posebnom propisu, te ako je potrebno radi građenja građevina koje se prema dokumentu prostornog uređenja, odnosno posebnom propisu imaju graditi izvan građevinskog područja bez akata donesenih na temelju posebnog propisa.

Upravna pristojba: 35,00 kn

 

Obrasci:

Zahtjev za upis ili promjenu u Upisnik božićnih drvaca - Obrazac BD-1
Zahtjev za prijavu u evidenciju božićnih drvaca - Obrazac BD-2

Vezani članci:
Odjel za gospodarstvo
Odjel za turizam i promet
Pravo na pristup informacijama


OBRASCI

ČESTA PITANJA
Sva prava pridržana: Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji