header
ODJEL ZA TURIZAM I PROMET
U Odjelu za turizam i promet obavljaju se upravni i drugi stručni poslovi koji se odnose na ugostiteljstvo, turizam, promet i veze, te obrtništvo za te djelatnosti kao što je upis novog obrta, statusnih i ostalih promjena obrta u obrtni registar; izdavanje obrtnica, vođenje obrtnog registra i drugih propisanih evidencija, te izdavanje potvrda iz istih; u stvarima koje se odnose na utvrđivanje da li pravne osobe udovoljavaju uvjetima za obavljanje pojedinih vrsta djelatnosti iz Pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima; u stvarima koje se odnose na utvrđivanje propisanih minimalnih uvjeta u ugostiteljskim objektima, te na razvrstavanje i kategorizaciju ugostiteljskih objekata; u stvarima koje se odnose na razvrstavanje i kategorizaciju objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu; u stvarima koje se odnose na utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu i kategoriju objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u seljačkom domaćinstvu; izdavanja odobrenja i iskaznica za rad turističkih vodiča; utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu i kategoriju plovnih objekata; utvrđivanje minimalnih uvjeta luka nautičkog turizma koje se ne kategoriziraju; izdavanje odobrenja za pružanje turističkih usluga u seljačkom gospodarstvu; izdavanje licencije za obavljanje djelatnosti unutarnjeg javnog cestovnog prijevoza, licencije za obavljanje auto taksi prijevoza, licencije za obavljanje kolodvorskih usluga, licencije za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prometu te izdavanje potvrda o prijavi prijevoza za vlastite potrebe; u stvarima koje se odnose na izdavanje znakova pristupačnosti za vozila osoba s invaliditetom; izdavanje posebnih uvjeta za građenje i rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta u postupku izdavanja lokacijske dozvole i sudjelovanje u postupku izdavanja građevne dozvole davanjem potvrde na glavni projekt te izdavanje prethodne suglasnosti kod izmjena prometnog elaborata; izdavanje posebnih uvjeta za građenje i rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta; izdavanje prethodne suglasnosti na prometni elaborat za postavljanje prometne signalizacije i opreme na
javnim cestama.
Odjel za turizam i promet obavlja i druge poslove iz svog djelokruga koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom te ostale upravne i stručne poslove kao što su:
  • donošenje rješenja u prvom stupnju o utvrđivanju razloga za prestanak zadruge u zakonom propisanim slučajevima,
  • praćenje stanja te predlaganje središnjim tijelima državne uprave mjera za unapređenje stanja u području ugostiteljstva, turizma, prometa, veza i obrtništva za te djelatnosti,
  • davanje mišljenja na nacrte propisa koje predlažu središnja tijela državne uprave,
  • obavljanje određenih poslova ili radnji u postupcima iz djelokruga središnjih tijela državne uprave u području ugostiteljstva, turizma, prometa, veza i obrtništva za te djelatnosti.

Vezani članci:
Ugostiteljstvo
Turizam
Promet
Pravo na pristup informacijama


OBRASCI

ČESTA PITANJA
Sva prava pridržana: Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji