header
UTVRĐIVANJE MINIMALNIH TEHNIČKIH UVJETA ZA DJELATNOSTI TRGOVINE

Pravni temelj: Zakon o trgovini (NN 87/08, 96/08, 116/08, 114/11, 68/13, 30/14) i Pravilnik o minimalnim tehničkim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica (NN 66/09, 108/09, 8/10, 108/14).


Obveznik: Svaka pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje kupnje i prodaje robe (trgovac) kao i ostale pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje proizvodne djelatnosti, kad svoje proizvode prodaju na malo (obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, udruge, zadruge, ustanove, gospodarski ribari i dr.).

Iznimno bez novog rješenja o ispunjavanju uvjeta, djelatnost trgovine može se obavljati u prodajnim objektima sukladno odredbama Zakona, ukoliko je za isti prodajni objekt već izdano rješenje nadležnog tijela o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine ako se radi o nastavku obavljanja djelatnosti trgovine, a u međuvremenu nije došlo do bitnih promjena vezanih uz prodajni objekt, opremu i sredstva kojima se obavlja djelatnost trgovine, ako se ne radi o hrani i robi opasnim za život i zdravlje ljudi i životinja te prirodu i okoliš..


Uz zahtjev, koji se dobiva u ovoj Službi, stranka je dužna priložiti:

 • dokaz o registraciji (Izvadak iz sudskog registra Trgovačkog suda za pravne osobe, Izvadak iz Obrtnog registra za fizičke osobe),
 • dokaz o pravu korištenja poslovnog prostora (izvadak iz zemljišne knjige, ugovor o zakupu, dokaz sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17),
 • uvjerenje o ispravnosti električnih instalacija, plinskih instalacija, ventilacije i sl.
 • upravna pristojba u iznosu od 130,00 kn za objekte do 200 m2 i 280,00 kn za objekte veće od 200 m2, 50,00 kn za prodajne objekte izvan prodavaonica.
TRETIRANJE SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU BILJA

Pravni temelj: Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14, 115/18) i Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (142/12, 14/14, 32/19).


Obveznik: Svi davatelji usluga tretiranja (suzbijanja i iskorjenjivanja štetnih organizama primjenom sredstava za zaštitu bilja).


Uz zahtjev stranka je dužna priložiti dokumentaciju iz članka 66. Pravilnika:

 • rješenje o upisu u sudski registar za pravne osobe ili obrtnicu ili presliku osobne iskaznice za fizičke osobe,
 • vlasnički list ili ugovor o zakupu prostora za skladištenje sredstava označenih kao vrlo otrovno (T+) ovjeren kod javnog bilježnika,
 • presliku radne knjižice zaposlenika koji ispunjava uvjete iz članka 58. Pravilnika,
 • dokaz o udovoljavanju uvjeta iz članka 58. Pravilnika,
 • rješenje kojim je ministarstvo nadležno za zdravstvo utvrdilo da pravna ili fizička osoba udovoljava propisanim uvjetima za korištenje sredstva označenog kao vrlo otrovno (T+),
 • izjavu da tretiranje obavlja odgovorna osoba iz članka 58. stavka 1. točke 1. Pravilnika.
 • upravna pristojba u iznosu od 35,00 kn.
TRGOVINA SJEMENOM I SADNIM MATERIJALOM

Pravni temelj: Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (NN 140/05, 35/08, 25/09, 124/10, 55/11, 14/14, 115/18).


Obveznik: Sve pravne i fizičke osobe koje se bave prometom sjemenom i sadnim materijalom

 

Obrasci:

Zahtjev za izdavanje rješenja o minimalno tehničkim uvjetima za trgovinu
Zahtjev za izdavanje rješenja o minimalno tehničkim uvjetima za djelatnost trgovine izvan prodavaonica

Vezani članci:
Odjel za gospodarstvo
Odjel za turizam i promet
Pravo na pristup informacijama


OBRASCI

ČESTA PITANJA
Sva prava pridržana: Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji